94

شماره ۱ ماهنامه سرند

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۱

 

سخن آغازین
نقد خویشتن ………………………………………… ۳

نگاهی به مفهوم نقد خویشتن و ضرورت آن

 

جامعه
بیایید درباره اش صحبت کنیم………………………….. ۴

بررسی مقوله آموزش جنسی

 

پایش وضعیت زیست محیطی ایران…………………….. ۶

بخش اول جنگل ها

 

تاریخ و اندیشه
خشونت سیاسی ، خشونت انقلابی ، حذف گزینه سوم…….. ۸

بررسی خشونت سیاسی در دوره پهلوی دوم

به بهانه انتشار کتاب در دامگه حادثه

 

فرهنگ و هنر
از که بگریزیم؟ از خود؟ ای محال! …………………….. ۱۰

نگاهی به فیلم «فردا»، برداشتی آزاد از سه قصه ی مثنوی معنوی

 

طنز
بدون شرح………………………………………….. ۱۲

تک گویی

 

سخن پایانی
دوا بایدت داروی تلخ نوش!…………………………… ۱۳