در خاتمه عرض می کنم؛بخشی از نامه دوم احمد قوام به محمدرضاشاه

نامه احمد قوام به محمدرضاشاه
محمدرضاشاه هنگام خروج از کشور در بهمن ۵۷

در خاتمه عرض می کنم که اعلیحضرت همایونی البته عرایض مکرر فدوی را فراموش نفرموده اند که فدوی با وضع حاضر داوطلب هیچ نوع منصب و مقامی نبوده ام و آن چه را با کمال وضوح و خلوص به عرض رسانده ام در راه خیر مملکت و صلاح شخص اعلیحضرت بوده و باز هم عرض می کنم که دوام و بقای سلطنت ها و موفقیت ها در حفظ و حراست حقوق ملت و احترام به افکار عامه است و در این موقع انتظار عمومی از پیشگاه مبارک این است که حقوق ملت ایران طبق قانون اساسی موجود محفوظ بماند و امور کشور به مبعوثین ملت و وزرای مسئول واگذار شود و دولت ها مانند همیشه با رای تمایل مجلس انتخاب شوند و اعلیحضرت همایونی طبق روح قانون اساسی سلطنت فرمایند و آن چه برخلاف این منظور در بیست سال سلطنت شاهنشاه فقید معمول بوده از جزئی و کلی منسوخ و متروک گردد و از آن چه موهم خلف وعده و نقض عهد است اجتناب شود. بدیهی است با پیروی مراتب فوق عموم افراد ملت را به وفاداری و فداکاری تشویق و ترغیب فرموده و قلوب مردم را به مهر و محبت وجود مبارک تسخیر خواهند فرمود. برعکس چنان چه حقوق مردم گرفته شود و دل ها شکسته و مجروح گردد جز یاس کلی و ناامیدی عمومی که موجب بغض و عناد و مقدمه مقاومت و طغیان است نتیجه ای نمی توان انتظار داشت

ما نصیحت به جای خود کردیم چند وقتی در این به سر بردیم / گر نیاید به گوش رغبت کس بر رسولان پیام باشد و بس

بخشی از نامه دوم احمد قوام به محمدرضاشاه مورخه ۲۵ خرداد ۱۳۲۹

لحظه خروج محمدرضا شاه از کشور

منبع تصویر

خبرگزاری دانشجو

www.isna.ir

پاسخ دهید