کوروش کبیر ورای افسانه ها؛ به مناسبت ۷ آبان روز کوروش کبیر

خط ۲۴. ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بـابـِل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر

Read more

تسخیر سفارت؛ به مناسبت ۱۳ آبان سالروز اشغال سفارت آمریکا

تسخیر سفارت به مناسبت ۱۳ آبان سالروز اشغال سفارت آمریکا   کودتا همان قدر مصدق و حامیانش را از صحنه

Read more

فرهنگ سترون؛بررسی پیشینه ی فرهنگ سیاسی در ایران (قسمت دوم)

  “سرپرست، رهبر و فرمانده سیاسی ایل، خان بود. خان سرپرستی بود محلی، عضو همان شاخه ای از ایل که

Read more

در گذار به مدرسه؛معرفی کتاب از مکتب خانه تا مدرسه اثر علی سیدین

سابقه ی این تالیف به خاطراتی بازمی گردد که از مکتب خانه در ذهن نگارنده باقی مانده است، تا دهه

Read more

کمدی کودتا؛پیرامون سیاست زدگی تاریخ با نگاهی به کودتای ۲۸ مرداد

“بعدا یک گزارشگر آمریکایی هوادار سیا این تظاهرات را مراسمی مضحک خواند، اما سلطنت طلبان اصرار داشتند که از آن

Read more

به مناسبت ۱۴ مرداد روز صدور فرمان مشروطیت بوسیله ی مظفرالدین شاه

چهارده مرداد سالروز امضای فرمان مشروطیت بوسیله ی مظفرالدین شاه احمد قوام السطنه متن فرمان را تدوین نمود که نهایتا

Read more