دیوار؛میخ مالکیت کوفته بر تن رنجور زیست بوم در نقد نگرش کالامآبانه نسبت به زمین

“این سرزمین به تو تعلق ندارد، این تویی که متعلق به این سرزمینی” بخشی از یک ضرب المثل مردم بومی

Read more

رد پای ته سیگار در نابودی جنگل ها؛ نگاهی به عوامل نابودگل

رد پای ته سیگار در نابودی جنگل ها رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، آتش سوزی جنگل ها

Read more

آزادی در چهارچوب؛شکل دهی هوشمندانه به ساختارها و شبکه های حفاظت گرایانه

شما نباید هیچ اسمی را به خاطر بسپارید؛ همچنین هیچ شماره و هیچ رویداد منفردی را، تنها چیزی که باید

Read more

آزادی در چهار چوب؛وظیفه ی حفاظت از محیط زیست در ترازوی هزار کفه فلسفه اخلاق

جهان جای خطرناکی برای زندگی کردن است، نه بخاطر کسانی که رفتار و کردار شریرانه ای دارند بلکه بخاطر این

Read more

آزادی در چهارچوب؛بنیان طرحواره ای برای انقلاب زیست محیطی

همه به دنبال تغییر در جهان هستند، اما هیچ کس به دنبال تغییر خویشتن نیست. لئو تولستوی، نویسنده و کنش

Read more