ای وطن من به مناسبت ۱۸ آذر زادروز محمدتقی بهار (ملک الشعرای بهار)

ای وطن من به مناسبت ۱۸ آذر زادروز محمدتقی بهار (ملک الشعرای بهار)   ای وطن من ای خطهٔ ایران

Read more

الحق که ستم کردند، مرغان خوش الحان را؛نگاهی کوتاه به موسیقی ایرانی و برخورد آن با جنبش های مردمی

«الحق که ستم کردند، مرغان خوش الحان را[۱]» نگاهی کوتاه به موسیقی ایرانی و برخورد آن با جنبش های مردمی

Read more

از عارف تا چاووش؛ نگاهی کوتاه به موسیقی ایرانی و برخورد آن با جنبش های مردمی

از عارف تا چاووش نگاهی کوتاه به موسیقی ایرانی و برخورد آن با جنبش های مردمی امید سلطانی   آنگونه

Read more