95

شماره ۱۳ ماهنامه سرند

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۱۳

 

سخن آغازین

نقد بی دروغ، نقد بی نقاب …………………………….. ۲
در مورد چیستی نقد

 

جامعه

تلنگری بر حرف های درگوشی……………………………۳
پیرامون مقوله ی خودارضایی

آزادی در چهارچوب……………………………………۷
بنیان طرحواره ای برای انقلاب زیست محیطی

 

تاریخ و اندیشه

تاریخ، برای نخواندن……………………………………۱۱
نگاهی به جایگاه مطالعه ی تاریخ در جامعه ایران

 

فرهنگ و هنر

رستگاری یک روزنامه نگار دوم خردادی…………………..۱۵
درباره ی رمان غیاب دانیال نوشته ی امیر احمدی آریان

آرتیبیشن، پاسخی به چالش های دنیای هنر…………………..۱۹
معرفی استارتاپ آرتیبیشن

 

طنز

نت آزادی!……………………………………………۲۲

 

سخن پایانی

بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند………………………..۲۳

 

آگهی…………………………………………………………..۲۴