94

شماره ۲ ماهنامه سرند

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۲

سخن آغازین
تعامل را جایگزین تقابل کنیم…………………………… ۳

نگاهی به ضرورت همکاری در جهت رفع معضلات اجتماعی

 

جامعه
فاخته……………………………………………….. ۴

نیمه پنهان خرید و فروش یک نسل

 

یادداشتی برای سبزگرایان تلخ کام……………………….. ۶

بررسی وضعیت محیط زیست در جامعه جهانی

 

تاریخ و اندیشه
اظهارات عبدی مظهر نژادپرستی؟!………………………. ۸

نگاهی به اظهارات اکبر عبدی در مورد یک هم نوع عرب

 

فرهنگ و هنر
از عارف تا چاووش………………………………….. ۱۰

نگاهی کوتاه به موسیقی ایرانی و برخورد آن با جنبش های مردمی

 

طنز
بدون شرح………………………………………….. ۱۲

اندر باب تاثیرپذیری

 

سخن پایانی
امروز درستی و راستی بی‌شعوری محسوب می شود!………. ۱۳