94

شماره ۳ ماهنامه سرند

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۳

سخن آغازین
از زهرا تا شهرزاد……………………………………… ۳

بررسی حق کپی رایت در ایران با نگاهی به خرید و فروش سریال شهرزاد

 

جامعه
عروسک هایی که کمتر لبخند می زنند……………………۴

بررسی ازدواج کودکان در ایران

 

پایش وضعیت زیست محیطی ایران……………….۶

بخش دوم: دشت ها

 

تاریخ و اندیشه
بعد از بدشت!………………………………………… ۸

نگاهی به کشف حجاب در دوره رضاشاه

 

فرهنگ و هنر
الحق که ستم کردند، مرغان خوش الحان را ……………… ۱۰

نگاهی کوتاه به موسیقی ایرانی و برخورد آن با جنبش های مردمی

 

طنز
بدون شرح………………………………………….. ۱۲

اندر حکایت آلودگی محیط زیستی در ایران

 

سخن پایانی
قبل از اینکه بانوان ایران کشف حجاب کنند!…………….. ۱۳