95

شماره ۶ ماهنامه سرند

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۶

 

سخن آغازین

صد سال به از این سال ها………………………………. ۲

نگاهی به فرهنگ دید و بازدید نوروزی در ایران

 

جامعه

چوک……………………………………………………..۴

پیرامون تلاش و تکاپوی زن ایرانی در راستای احقاق حقوق خود

 

گریز از قهقرا ………………………………………….۸

پیرامون شرایط زیست محیطی:بخش نخست، در جست و جوی چاره

 

تاریخ و اندیشه

داستان یک فیلم کوتاه!……………………………….. ۱۲
نگاهی تاریخی به جایگاه حیوانات در فرهنگ ایرانی

 

فرهنگ و هنر

شعر و سیاست در ایران معاصر…………………………. ۱۶

قسمت نخست

 

طنز

بدون شرح………………………………………….. ۱۹

اندر باب دید و بازدیدهای نوروزی

 

سخن پایانی

گاه در اين سفرهای شكاری وقايعی اتفاق می افتاد……….. ۲۰