95

شماره ۹ ماهنامه سرند

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۹

 

سخن آغازین

میتینگ کوروش……………………………………… ۲

در مورد تجمع نوجوانان در هایپرمارکت کوروش

 

جامعه

پژواک سکوت قلم……………………………………..۳
به مناسبت چهاردهم تیرماه، روز قلم

 

گریز از قهقرا………………………………………… ۷

بخش دوم: پرهیز از پوپولیسم زیست محیطی

 

تاریخ و اندیشه

زنان ایرانی در عصر مشروطه …………………………….۱۱

بخش نخست: نگاهی کوتاه به نقش زنان در جنبش مشروطه

 

اجباری…………………………………………….. ۱۵
قسمت اول: بررسی پیشینه سربازی در ایران

 

فرهنگ و هنر

رسانه های جمعی و بحران هویت ………………………. ۱۹
به مناسبت دهم تیرماه، روز جهانی رسانه های جمعی

 

طنز

نبرد دهه ها در ایران!…………………………………. ۲۳

 

سخن پایانی

می فرمودین آقای دکتر………………………………. ۲۴